Úprava drahokamů zářením

Gama záření je elektromagnetická radiace s vysokou frekvencí, skládá se z fotonů s vysokou energií.
Foton je quantum electromagnetické radiace. Quantum je nejmenší jednotka různých veličin.
Korpuskulární záření je tvořeno proudem částic, např. elektronů, protonů, neutronů, jader atomů a
dalších. Elektromagnetické je tvořeno elektromagnetickým vlněním o definované vlnové délce a
intenzitě (dané výškou vlny). V některých situacích se ovšem i toto záření chová jako proud
světelných kvant ­ fotonů (jejichž energie je tím vyšší, čím má záření kratší vlnovou délku), takže
některé děje související s tímto typem záření je vhodnější popisovat jako proud fotonů, jiné jako
vlnění. „Vlnový charakter mohou mít za určitých okolností i jiné částice než fotony. Ionizující
záření je charakterizováno tím, že při jeho průchodu hmotou vznikají elektricky nabité částice,
ionty. Od tohoto jevu byla odvozena starší jednotka ionizujícícho záření, rentgen.
Charakterizovala mohutnost náboje, který vznikl ve vzduchu při průchodu daného záření. Problém
s touto jednotkou spočíval v tom, že byla definována pouze pro vzduch a na jiné látky (zvláště pak
kapalné a pevné) byla převoditelná jen s velkými obtížemi a s problematickou přesností. Mezi
ionizující typy záření patří záření částicová (alespoň běžné typy, jako jsou proudy jader hélia (α
záření), elektronů (β záření), pozitronů (β+ záření), neutronů, protonů atd.) a elektromagnetická
záření s vlnovou délkou kratší než má ultrafialové světlo. Mezi neionizující záření patří
elektromagnetická záření o vyšší vlnové délce.

Nejčastěji ozářený drahokam je topaz, po procesu je barvy modré. Modrý topaz se
v přírodě vyskytuje velmi málo a téměř vždy je výsledkem umělého záření. Podle Americké Gem Trade
Associace bývá přibližně 30 miliónů karátů ( 6000 kg (13000 lb)) topazu ozářeno každý rok na
celém světě, 40 procent ve Spojených státech od roku 1988. Od roku 2011, se topaz v
USA neozařuje neutronem. Hlavní oblasti úpravy jsou v Německu a Polsku. Mnoho
lineárních procesů zrychleného vylepšení se provádí v Bangkoku.